Algemene voorwaarden

Vragen over het reserveren of over de auto's?

info@autoverhuurdspek.nl

0180 - 68 13 50

 

 

Neem contact op

Algemene voorwaarden


ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen leden van BOVAG

 Autobedrijven en kopers of opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

 met betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor.


2. Zij zijn tot stand gekomen in april 1997 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader

 van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in 

 werking per 1 oktober 1997. Zij zijn per 13 februari 2002 aangepast. BOVAG zal deze Algemene

 Voorwaarden niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met genoemde organisaties.

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het 

 totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;

- de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van

 inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel

 van onderdelen en toebehoren daarvoor;

- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel 

 onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;

- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen

 en toebehoren daarvoor koopt;

- de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of

 onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of 

 tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;

- de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van

 werkzaamheden;

- de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een

 opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

- de garantie:

 a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren 

 wordt verstrekt;

 b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG

 Autobedrijven) of in het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto (van BOVAG 

 Autobedrijven) dat door de verkoper kan worden verstrekt;

 c. op werkzaamheden: de BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie;


KOOP EN VERKOOP

Artikel 1 - De aanbieding

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een 

termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding 

van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. 

De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de 

verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee 

werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.


Artikel 2 - De overeenkomst

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke

overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of

elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.


Artikel 3 - De inhoud van de overeenkomst

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

- de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;

- de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast

 of een niet-vast overeengekomen prijs is;

- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;

- de afleveringskosten van de auto;

- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;

- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt

 (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).

- de wijze van betaling.


Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de 

 vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde

 doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens

 prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de 

 niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na

 kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de

 bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient

 binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.


Artikel 5 - Het risico voor de auto

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in

te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft

plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen

alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door

welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het

complete kentekenbewijs.

Artikel 6 - De overschrijding van de leveringstermijn

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper de verkoper

 schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper drie weken na die ingebrekestelling de auto nog niet 

 heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden 

 te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de auto aflevert, zal 

 een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke 

 leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade.

 Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht

 zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren

 en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.

3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van 

 de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden.

 Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op

 ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat

 verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin de

 verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn

 beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 - Annulering

1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in 

 zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De 

 koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten 

 gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de

 koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding 

 niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij

 nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer 

 doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is 

 een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een 

 moment van betaling is overeengekomen.

2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan de verkoper 

 is geleverd.


REPARATIE EN ONDERHOUD

Artikel 8 - De opdracht

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch

gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat

deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt

desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.


Artikel 9 - Prijsopgave en termijn

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs

van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden

uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de

reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs

met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur

contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De

opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een 

opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door

hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering 

opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte 

te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste 

termijn heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding, behalve in geval van 

overmacht van de reparateur.


Artikel 10 - De rekening

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.


Artikel 11 - Stallingskosten

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht 

de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke 

daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.


Artikel 12 - Retentierecht

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel

 voldoet;

- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan

 dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;

- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de

 reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook

 uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de

 Geschillencommissie Voertuigen genoemd in artikel 21 lid 2 of bij de rechter. De reparateur

 kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende)

 zekerheid, bijvoorbeeld via een storting in dépôt bij de Geschillencommissie Voertuigen, heeft 

 gesteld.


Artikel 13 - Vervangen onderdelen

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter 

beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit 

geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In 

dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de 

garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat 

de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de 

vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei 

vergoeding aanspraak kan maken.


Artikel 14 - Schadetaxatie

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk

gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening 

gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien 

de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten 

worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te 

stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij 

expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.


GARANTIE

Artikel 15 - Garantie op auto’s en onderdelen/toebehoren

1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 16 worden de wettelijke rechten (waaronder 

 het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst 

 beantwoordt) die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf 

 uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij garagebezoek in verband met de garantie bedoeld in dit 

 artikel en in artikel 16 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van 

 de koper zal worden voorzien.

2. Op nieuwe auto’s en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke

 door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten zoals genoemd in lid 1.

3. Op gebruikte auto’s verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te

 zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door

 BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper kan

 BOVAG Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto 4500 EURO of meer

 bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél

 meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. De verkoper heeft de 

 kilometerstand bij Stichting Nationale Auto Pas (NAP) gecontroleerd en dient deze stand te 

 vermelden op de koopovereenkomst. De verkoper staat er voor in dat de op de overeenkomst 

 vermelde stand logisch is bevonden door NAP, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld 

 dat deze onlogisch is, terwijl de koper hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Op los 

 geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten 

 de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij koper 

 aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte 

 afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).


Artikel 16 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie

1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de

 door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende 

 een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van

 de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke 

 termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. 

 Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, 

 heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:

 a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur

 daarvan in kennis stelt;

 b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

 c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht 

 die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan 

 een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot 

 onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever aan de hand van 

 de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen 

 kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient die reparateur eveneens 

 lid van BOVAG te zijn.

Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland

noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het 

prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan

de werkelijk gemaakte kosten.


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 17 - De betaling

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling

 dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten.

 Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een

 door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/

 reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening 

 te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop

 betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het 

 verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/

 reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/

 opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de 

 verzending van de factuur in.

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment 

 van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één maand.

4. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. 

 Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze 

 betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst 

 van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer 

 gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de 

 wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

 om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 

 De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel 

 van de consument worden afgeweken.


Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de

koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op

de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en

te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid

als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die 

derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het 

gemaakte eigendomsvoorbehoud.


Artikel 19 - Afwijkingen

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden,

zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het

BOVAG Garantiebewijs, van het aanvullende BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte auto en van de

BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van BOVAG.


Artikel 20 - Bemiddelingsregeling

Een koper/ opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een auto of over de uitvoering 

van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid 

is van BOVAG Autobedrijven dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit 

niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling te 

Bunnik (telefoonnummer 0900 2692268 (35 eurocent/min), postadres Postbus 1100, 3980 DC te 

Bunnik), met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe auto 

deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is, wanneer door de koper niet kan worden 

geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe auto afgegeven garantie. 

Tevens is deze bemiddelingsregeling voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een gebruikte 

auto slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie. BOVAG 

Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens 

een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling 

kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van 

verwerkte materialen, één en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende 

werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.


Artikel 21 - Geschillenregeling

1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever

 enerzijds en de leden van BOVAG Autobedrijven anderzijds. Zij is voorts alleen van toepassing op:

 a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe auto, tenzij door de koper kan worden

 geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de auto afgegeven garantie.

 b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte auto waarbij koper niet uitdrukkelijk

 schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie en waarbij de koopprijs niet minder 

 mag bedragen dan 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 

 4500 EURO maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

 c. de in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en

 onderhoudsgarantie.

2. Is de in artikel 20 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever 

 niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil schriftelijk 

 aanhangig maken bij de Geschillencommissie Voertuigen van de Stichting Geschillencommissies 

 Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In

 het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken

 nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie 

 Voertuigen aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/ 

 opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, 

 het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.

3. De Geschillencommissie Voertuigen doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een

 reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. Dit reglement maakt

 deel uit van de onderhavige overeenkomst. Evenals bij de bemiddeling kan in het bindend advies 

 een oordeel worden gegeven over het aantal werkuren en de prijs van de verwerkte materialen. 

 In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor

 uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/ 

 reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Voertuigen oordeelt dat de kwaliteit 

 van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.

4. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Voertuigen is de koper/

 opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.

5. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee

 maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.

6. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/

 opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving,

 terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een 

 beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren 

 bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij

 bedragen groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het

 maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/ 

 opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling 

 daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

7. De garantstelling bedoeld in lid 6 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval

 van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert 

 BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt de garantstelling alleen 

 als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie 

 Voertuigen, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

8. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door 

 de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Voertuigen 

 gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe.


Artikel 22 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden 

door verkoper/opdrachtnemer verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 

Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer: de overeenkomst uitvoeren en zijn

garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale

service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde 

aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan 

derden, waaronder de importeur van een merk voertuig, ten behoeve van direct marketingactiviteiten 

voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale 

Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met 

kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten 

behoeve van directmailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij verkoper/

opdrachtnemer aan te tekenen verzet.

Algemene voorwaarden

2018 © Autoverhuur D. Spek

Voorwaarden

Alle rechten voorbehouden

Webdesign door Internetbureau Antum